Location: TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh